REGISTRACIJA VOZILA (na 6 rata), ZELENI KARTON, PUTNO OSIGURANJE

Članci

Antifriz

 

Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod SUS motora. Njegova osovna namena je

da snizi tačku smrzavanja tečnosti na tačku koja je niža od spoljne temperature na kojoj se

vozilo nalazi. Na taj način se sprečavaju značajna oštećenja mehaničkih komponenti (npr. bloka

motora).

Većina motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi tečnost za hlađenje. Nikada ne treba

koristiti čistu vodu u sistemu za hlađenje motora! Razlozi za to su brojni, a u daljem tekstu

ćemo pokušati da objasnimo najvažnije.

 

Sprečavanje zaleđivanja tečnosti

 

Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom na to da voda zauzima

veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može doći do

ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mešavine na nivo na

kom je bezbedno da do takve situacije neće doći.

 

Sprečavanje isparavanja tečnosti

 

Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama koje su bliske temperaturi

ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem

bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Jasno je da ovakva situacija, takođe, može

dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti

u rashladnom sistemu vozila i na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa

odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina

ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C (za mešavinu u odnosu 1:1).

 

Antikorozivna svojstva

 

Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne delove motora, hladnjaka i

ostalih komponenti sistema za hlađenje.

Osim ovih, antifriz ima i druga svojstva. Neka od njih su: sprečava penušanje, sprečava

taloženje, sprečava stvaranje kamenca, podmazujuća svojstva...

Nekada se kao antifriz koristio metanol (metil-alkohol), a danas se koristi etilen glikol. Za

razliku od metanola i vode, etilen glikol veoma slabo isparava.

Treba imati na umu da je etilen glikol otrovan za ljude i životinje, tako da pri rukovanju i

odlaganju treba biti izuzetno pažljiv!

Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo ni koristiti čist antifriz.

Najbolji rezultati se postižu mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti

destilovanu vodu, jer se na taj način izbegava stvaranje kamenca. Takođe, nikada nemojte

mešati različite tipove antifriza! Ako niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu

automobila, promenite rashladnu tečnost.

Procenat etilen glikola

u mešavini sa vodom

0 0 100

10 -4 102

20 -7 102

30 -15 104

40 -23 104

50 -34 107

60 -48 110

70 -51 116

80 -45 124

90 -29 140

100 -23 197

Tačke mržnjenja i ključanja mešavine etilen glikola i vode u odnosu na procenat etilen glikola u

mešavini (rashladnoj tečnosti)

 

Izbor odgovarajućeg antifriza

 

Na našem tržištu mogu se naći antifrizi različitih tipova (G11, G12 – VW oznake...) i kvaliteta.

Od izuzetnog je značaja da u Vaše vozilo sipate odgovarajući antifriz. Ako niste sigurni koji tip

Tačka mržnjenja (° C) Tačka ključanja (° C)

antifriza je odgovarajući za Vaše vozilo, konsultujte servisnu knjižicu, ili ovlašćeni servis za Vaš

tip vozila.

 

Pravljenje mešavine rashladne tečnosti

 

Odgovarajuća mešavina antifriza i vode se pravi prema atmosferskim uslovima koji vladaju u

okruženju u kom će se voziti automobil. Da biste odredili odgovarajući odnos antifriza i vode,

najbolje je da koristite tabelu koju smo dali u tekstu. Pre toga proverite da li je antifriz koji

kupujete koncentrovan (100%), ili je već razblažen, pa prema tome napravite odgovarajuću

mešavinu.

 

Dolivanje rashladne tečnosti

 

Rashladna tečnost treba da je uvek između oznaka MIN i MAX na expanzionoj posudi. Nivo

se meri kada je automobil parkiran na ravnu površinu, sa potpuno hladnim motorom. Nikada

nemojte sipati prvo antifriz pa vodu, ili obrnuto, nego uvek prvo napravite mešavinu, pa nju

dolivajte.

 

Zamena antifriza

 

Takođe, u zavisnosti od proizvođača vozila, treba menjati rashladnu tečnost na 2-3 godine, jer

ona vremenom gubi svojstva (pre svega antikorozivna). Pri zameni antifriza, pogotovo kada se

prelazi sa jednog tipa antifriza na drugi, poželjno je isprati sistem za rashlađivanje.